Alle medlemmer af Vesterlund Grundejerforening har her en mulighed for at fremlægge ideer og skabe en konstruktiv dialog

Opret indlæg i gæstebog

Ib Axelgaard nr. 126., 23.10.2020 (10:35:46)

Kære medlemmer og bestyrelse.

Så kom Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse på vores ( nr. 126 og 128) klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om ikke at give tilladelse til at opføre en bådebro på vores fællesareal til Thorsø.
Klagesagen kan ses i sin helhed på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/tidligere-afgoerelser/ - søg på Thorsø.

Jeg har lige sakset afgørelse/begrundelsen ud til orientering:

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger

Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer indledningsvist, at Silkeborg Kommune i sin afgørelse har henvist til både vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Da kommunen alene har behandlet ansøgningen efter naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 2, og da der ikke ses at være truffet en egentlig afgørelse efter vandløbslovens regler, har nævnet derfor i det følgende kun taget stilling til kommunens afgørelse om afslag på dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, til den ansøgte bådebro, jf. § 65, stk. 2.

Det er så afslutningen på Grunderejerforeningens historiske ret til at anvise bådebroer og forvalte vores fællesareal til søen. Denne afgørelse kan alene anfægtes ved en domstolsafgørelse. Dette var der fremsat forslag om til generalforsamlingen 2020. Desværre blev forslaget forkastet med et stor flertal.

Med venlig hilsen

Ib Axelgaard
Nr. 126


Heidi Vidstykke, 03.10.2020 (10:22:29)

Vi vil gerne beklage den larm vores håndværker pt. laver omkring vores hus. Vi er ved at få udbedret en del fejl og de har tager en del at weekenden i brug for at udnytte tørvejret.
De er færdig om max. 14 dag
I samme periode har vi også den ene af vores biler parkeret ved indgangen til Vesterlund.
Vi håber på forståelse

Bente Hjorth Madsen, 14.08.2020 (16:17:32)

Alger eller ej. Åh altså. jeg har vist selv været med til at sprede det grimme rygte om alger i søen. Sandt nok var der plamager, der lignede, men de forsvandt meget hurtigt, det var nok bare pollen. For i løbet af et døgn var søen igen så klar og ren som nogensinde. Meget dejligt badevand. Vi er heldige, og jeg håber ikke vi kommer til at bruge det grimme A-ord (alger) igen. Jeg har nu heller aldrig set så mange badende som den forgangne weekend, dejligt med så mange børn, nu er de jo i skole igen.
Varm hilsen
Bente

Bente Hjorth Madsen, 14.08.2020 (16:16:52)

Alger eller ej. Åh altså. jeg har vist selv været med til at sprede det grimme rygte om alger i søen. Sandt nok var der plamager, der lignede, men de forsvandt meget hurtigt, det var nok bare pollen. For i løbet af et døgn var søen igen så klar og ren som nogensinde. Meget dejligt badevand. Vi er heldige, og jeg håber ikke vi kommer til at bruge det grimme A-ord (alger) igen. Jeg har nu heller aldrig set så mange badende som den forgangne weekend, dejligt med så mange børn, nu er de jo i skole igen.
Varm hilsen
Bente

Carsten Fischer, 03.08.2020 (09:32:20)

Peter !

Tilsyneladende passer det det da jeg selv så vores vejmand køre der ved ca. 16.15 tiden.

Den eneste som åbenbart ikke finder det OK, er jo dig. Han køre jo ikke mere efter mørkets frembrud eller sent om aftenen som han jo nok har gjort førhen. Og vi skal passe på ham. For bedre vejmand har vi nok aldrig haft før.
Selv i vinters med næsten uafbrudt regn i 8 måneder var vejene rimelige p.g.a. vores vejmands indsats.

Men som jeg før har sagt: Hvis man ser et problem m.h.t. vejmandens indsats, siger vores vedtægter jo klart og tydeligt hvad man bør gøre. Altså indsende en forespørgelse f. eks. til årets Generalforsamling om det kan passe at vejmanden skal køre på såkaldte “skæve tidspunkter”.

Hvis der evt. skulle være flere end kun dig som finder det utilfredsstillende med vejvedligeholdelsen, må de jo melde sig på banen for at bakke dig op.

Men en ting kan jeg love dig: Vi får aldrig en bedre vejmand end ham vi har i øjeblikket.

mvh

Carsten Fischer
Vesterlund Grundejerforening

Peter , 02.08.2020 (17:14:45)

Så er den gal igen skal vi virkelig døjes med stenvender om søndagen

Carsten Fischer, 28.02.2020 (10:22:11)

Dette link fra TV 2 https://vejr.tv2.dk/2020-02-26-indtast-din-adresse-saa-udsat-er-du-ved-fremtidens-oversvoemmelser viser mulighederne for fremtidens evt. oversvømmelser. Er faktisk nogenlunde nøjagtig når vi tager de sidste mange måneders nedbør i betragtning.

Bestyrelsen, 08.12.2019 (14:35:11)

Kære Ib
 
Tak for dit indlæg. I bestyrelsen har vi fuld forståelse for, at Silkeborg Kommunes afslag på at give tilladelse til opførelse af nye broer ved Thorsø stiller de grundejere, som ikke har en bro, og som måtte ønske en bro, i en lidt træls situation. 
 
På det foreliggende grundlag, herunder begrundelserne i Silkeborg Kommunes afslag til dig og Thomas på jeres broansøgning, er det ikke vores vurdering, at Silkeborg Kommunes afgørelse vil blive omgjort ved en højere instans. Hvis du og Thomas vurderer sagen anderledes, kan I naturligvis vælge selv at anke afgørelsen, da det jo er jer, som har fået afslaget.
 
Bestyrelsen er meget indstillet på at drøfte mulige løsningsforslag vedrørende broerne på næste generalforsamling. Nogle grundejere har valgt at dele deres bro med andre grundejere. Det kunne måske være en mulighed at få dette koncept udbredt. Der kan givetvis også tænkes andre løsningsforslag. Bestyrelsen vil være meget lydhør over for idéer og forslag, som kan drøftes i fællesskab på næste års generalforsamling.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ib Axelgaard, 03.12.2019 (21:35:51)

Kære medlemmer og bestyrelse.
Thomas Kunø Christensen (nr. 128) og jeg (nr. 126) har netop modtaget afslag fra Silkeborg Kommune om at etablere en fælles bådebro på en af bestyrelsen anbefalet placering. Skrivelsen er indsat under linjen.
Jeg har gennemgået alle referencerne og kan ikke finde et eneste sted, der direkte kan understøtte kommunens afslag, og hæfter mig også ved, at kommunens afslag alene beror på en vurdering.

Jeg kan tvivle på at flere broer på matriklen vil have indflydelse på flora og fauna i området, da trafikken på foreningsstien langs søen vil være uændret - den anvendes dagligt af mange af foreningens medlemmer. Det samme må gælder indflydelsen på Habitat 2000 området Silkeborg Skovene, samt odder og flagermus i området.

I Silkeborgs Kommunes retningslinjer fremgår “at der på robuste vandområder, f.eks. bynære områder ved Borresø, Brassø, Juelsø, Remstrup Å, Silkeborg Langsø og Thorsø, kan gives tilladelse/dispensation til bådebroer”, hvilket betyder, at matrikelnummer 21dl, Virklund by, Them er at betragte som et robust vandområde og derfor ikke omfattet af §3 beskyttelsen.

Der er ikke tale om et bagvedliggende sommerhusområde, men et sommerhusområde som bl.a. har en fællesejet matriklen ned til Thorsø og hvor det hidtil iht. Grundejerforeningens vedtægter har kunnet “tillades medlemmer at bygge bådebro på en af bestyrelsen godkendt sted. Tilladelse skal indhentes fra kommunen, men grundejerforeningen skal høres”. Vurderinger er alene foretaget af biologer og der har ikke være jurister indover afgørelsen, hvilket jeg finder meget kritisabelt.
Matriklen langs søen er ligesom veje og stier fælleseje, hvorfor der faktuelt er tale om indskrænkninger i vores ejendomsret, som igen kan have indflydelse på værdien af vores sommerhuse og ikke mindst skabe splid, når nogen må have en bådebro - andre ikke. (Jeg er tilhænger af fællesbroer og mener selvfølgelig ikke der skal være 124 broer).
Alle parcelejere har ret, men ikke pligt til at have en bådebro, hvilket kommunen bør udfordres på. Jeg vil anbefale at grundejerforeningen anlægger en sag imod kommunen, så vi kan få en juridisk afgørelse på ejendomretten.

Med venlig hilsen
Ib Axelgaard nr. 126
_____________________________________________________________________________________________
Afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny bådebro i Thorsø ved sommerhusområdet Vesterlund.

Silkeborg Kommune meddeler hermed afslag på ansøgning om tilladelse til at etablere ny bådebro ved Vesterlund Grundejerforenings arealer på matrikelnummer 21di, Virklund By, Them. Arealet ejes af Vesterlund Grundejerforening. Ansøger er Ib Axelgaard, Vesterlundvej 126, 8600 Silkeborg.

Lovgivning
Etablering af bolværk, broer, platforme og lignende kræver tilladelse efter § 48 i lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017 om vandløb (vandløbsloven) og bekendtgørelsen om vandløbsregulering og – restaurering m.v1. Desuden kræves der dispensation fra § 3 i lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse (naturbeskyttelsesloven).
Afslaget meddeles i henhold til ovennævnte lovgivning.

Ansøgning
Silkeborg Kommune har den 24. juni 2019 modtaget ansøgning om at etablere en ny bådebro i Thorsø ud for Vesterlund Grundejerforenings arealer på matrikelnummer 21di, Virklund By, Them.
Der ansøges om etablering af en bådebro på 1x6 meter, til deling mellem ejerne af Vesterlundvej 126 og 128, 8600 Silkeborg. Broen ønskes opført i godkendt imprægneret træ, monteret på ø140 stolper der spunses ned i søbunden.
Broen ønskes opført umiddelbart vest for østre badested, på et sted med eksisterende bolværk, og med 10-15 meters afstand til nærmeste bro, i begge retninger.

Kommunens vurdering
Opførelse af nye broer og lignende anlæg, eller ændring af eksisterende anlæg, kræver tilladelse efter Vandløbsloven og Bekendtgørelsen for vandløbsregulering- og restaurering. Desuden kræves der dispensation efter Naturbeskyttelsesloven § 3, da Thorsø er beskyttet efter denne bestemmelse.
Bådebroen ønskes etableret på en matrikel som løber langs søbredden ved sommerhusområdet Vesterlund. Matriklen ejes af Vesterlund Grundejerforeningen og foreningens medlemmer har adgang til matriklen via stier fra det bagvedliggende sommerhusområde. Der er ca. 124 ejendomme i sommerhusområdet, som alle har lovlig adgang til sømatriklen. Matriklen er ca. 9 m bred og 1,3 km lang.
Ifølge Silkeborg Kommunes retningslinjer for bådebroer kan der som udgangspunkt gives tilladelse til bådebroer på 1 x 6 meter, hvis bådebroen etableres i forbindelse med have i et robust område. Der kan i følge retningslinjerne opnås tilladelse til én bro pr. matrikel. Der er allerede etableret et stort antal broer (ca. 60 broer) langs den pågældende matrikel. Langt de fleste broer er etableret for mere end 20 år siden. Kommunen vurderer, at etablering af flere broer på arealet vil være i strid med retningslinjerne. Kommunen finder, at der ikke er særlige forhold, der kan begrunde en tilladelse til etablering af ny bro ud for grundejerforeningens areal. Dette ikke mindst i lyset af, at en tilladelse vil danne en uheldig præcedens, og en forventning hos andre sommerhusejere i området om, at der kan opnås tilladelse til at alle sommerhusejere kan få bådebro på matriklen.
Formålet med naturbeskyttelseslovens § 3 er at sikre, at der ikke sker indgreb i de beskyttede naturtyper, som er enge, moser, overdrev, heder, vandløb og søer.

Bestemmelsen administreres restriktivt, og der meddeles derfor som hovedregel kun dispensation til naturforbedrende eller uvæsentlige indgreb. Kommunen vurderer, at det ansøgte er i strid med § 3. Der er allerede et stort antal bådebroer langs matriklen og kommunen vurderer, at yderligere broer vil medføre en væsentlig påvirkningen af den beskyttede natur.
Broanlægget ønskes placeret ca. 150 meter nordvest for Natura 2000-område nr. 181 Silkeborgskovene, som strækker sig halvvejs ud i Thorsø fra syd. Ifølge bekendtgørelse nr. 408 af 1/5/2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, må der ikke meddeles tilladelse eller dispensation til projekter, der kan skade arter eller naturtyper i Natura 2000 område Silkeborgskovene.
Dette gælder bl.a. odderen, der lever i søen. Odderen er på udpegningsgrundlaget for det nærliggende habitatområde og er i øvrigt også er omfattet af habitatbekendtgørelsens bilag IV (strengt beskyttede arter). Odderens primære føde er fisk og padder. Odderen stiller desuden krav til en veludviklet bredvegetation og uforstyrrede brednære omgivelser. Truslerne mod odderen er overvejende drukning i ruser, trafikdrab og menneskelige aktiviteter. Kommunen vurderer, at odderen vil kunne påvirkes negativt af yderligere broanlæg i området.

Afgørelse
Kommunen meddeler afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af bådebro ved sommerhusområdet Vesterlund, da kommunen vurderer, at det ansøgte er i strid med relevant lovgivning og retningslinjer.
Kommunens vurdering skal ikke mindst ses i lyset af, at tilladelse til flere bådebroer inden for matrikelnummer 21di, Virklund By, Them kan danne præcedens i området, og åbne for muligheden for at der kan anlægges endnu flere lignende anlæg i området.

Behandling af persondata
Silkeborg Kommune behandler personoplysninger for at kunne behandle denne sag. Ønsker I at vide mere om, hvordan vi passer på jeres oplysninger, og hvilke rettigheder I har, kan I læse mere på denne hjemmeside: https://oplysningsbrev.silkeborg.dk/vandloeb
Klagevejledning
Afgørelser efter Vandløbsloven kan i henhold til lovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
1) den, afgørelsen er rettet til,
2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
Afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven kan ifølge lovens kapitel 12 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
1) adressaten for afgørelsen,
2) ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
3) offentlige myndigheder,
4) lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
5) landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
6) landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt. Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Silkeborg Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Silkeborg Kommune. Hvis Silkeborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Afgørelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. I tilfælde af klage må afgørelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis dispensationen ikke udnyttes inden 3 år, bortfalder den.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af dette brev.

Venlig hilsen
Mikkel H. Møller Maibritt Langfeldt Sørensen Biolog Biolog

Kopi til:
Miljøstyrelsen, Østjylland: ojl@mst.dk
Naturstyrelsen, Søhøjlandet, e-mail: shl@nst.dk
Friluftsrådet i Søhøjlandet, e-mail: soehoejlandet@friluftsraadet.dk Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnsilkeborg-sager@dn.dk Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelingen, e-mail: silkeborg@dof.dk Dansk Botanisk Forening, e-mail: dbf.oestjylland@gmail.com
Dansk Kano og Kajak Forbund, e-mail: miljo@kano-kajak.dk
Dansk Forening for Rosport, e-mail: dffr@roning.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk; lbt@sportsfiskerforbundet.dk; jankarnoe@gmail.com
Silkeborg Fiskeriforening: formand@silkeborg-fiskeriforening.dk

Fam. Vidstykke, 01.12.2019 (15:24:33)

Vi holder meget at den smukke natur og det dejlige dyreliv som omgiver os, men høns er desværre ikke lige vores favorit og vi har efterhånden meget ofte høns i vores have - og bliver også ofte vækket af dem
Vi har stor respekt for at alle dyr må være i Vesterlund og at der skal være plads til os alle, men når man ikke har det godt med høns, så er det ikke rart at have dem på besøg dagligt og det er efterhånden blevet en mindre plage for os.
Vi vil være derfor være meget taknemlig hvis deres forældre vil forsøge at holde dem lidt inden for egen rækkevidde.

Bente Hjorth Madsen, 27.09.2019 (20:17:42)

SUK ! Jeg har stor tiltro til, at vi der bor i Vesterlund gerne vil sortere affald korrekt. Men i dag var jeg nede ved containerne med lidt af hvert. Den ene af de tre containere til glas og metal var næsten tom, men på bunden lå der fem plasticposer med diverse dåser mm. Jeg har ikke noget imod at hjælpe lidt til og fik hurtigt to poser op fra bunden, tømte dem og tog plasticposerne med hjem, de andre kunne jeg ikke nå, og blev også lidt beskidt af at hænge nedad indersiden. Jeg forventer ikke at få tak for indsatsen, men vil gerne have ideer til, hvordan de plasticposer kommer hjem til restaffald. Ud fra forsyningens lille video er det lettest at genanvende hård plast og metal, men ikke når det ikke er sorteret. I en af de andre containere så det også trist ud, kun indholdet i en af de tre containere er nok klar til genanvendelse. Det er jo ikke jer, der læser det her, der er syndere, men snak med børn, naboer, gæster og lejere om det og tilbyd at hjælpe med at forklare reglerne. Det første, man kan gøre, er måske at hænge små plakater op med opfordring til aldrig at efterlade blød plastic/poser i containerne.
Iøvrigt glæder jeg mig til at høre bestyrelsens planer vedr. beplantning omkring affaldsøen.

Peter Nielsen, 10.09.2019 (13:02:56)

er der andre end mig der ikke er helt tilfreds med vores dejlige hullede vej.

det vil være dejligt hvis der bliver lavet et ordenligt afløb ved indkørslen så man kan komme tørskoet til bussen når det har regnet

Futte , 21.07.2019 (15:00:06)

Husk ; Facebook gruppen Vesterlunds sommehusejere, er at finde på Facebook 👌🏼😊
God sommer ☀️

Lene Pleth Troelsen, 23.06.2019 (13:04:13)

Hej Michael
Der er vist ingen ud over bestyrelsen der samtykker her, så indsigelserne er sendt på mail til teknisk forvaltning, og kan således ikke pt læses i høringssvarene .

Med venlig hilsen nogen der hverken tier eller samtykker.

God Sankt Hans
Lene Pleth

Michael Hansen, nr. 194, 19.06.2019 (06:40:47)

Hej Alle

Nu kan jeg læse det er en del utilfreds/bekymringer omkring flere punkter i lokalplanen, det der så undre mig er det ikke er flere høringssvar indsendt til kommunen, der er høringsfrist til og med d. 26/6, så hvis man vil blive hørt, er det med og få sendt et svar afsted.

"Den der tier samtykker :-)"

Det er lige så nemt som at skrive via denne side, følg blot dette link.

https://silkeborglokalplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/0#/lokalplanid/851

Og klik på "afgiv høringssvar"

God dag :-)

Carsten Fischer, 08.06.2019 (22:49:52)

Hej René

Hvis du ser i indlægget fra formanden (lige før dit eget indlæg), vil du få svar på langt de fleste af dine spørgsmål.
Men det skal da heller ikke være nogen hemmelighed at vi også undre os over nogle ting i den nye lokalplan. 5 m3 brænde + vendeplads på blinde veje etc. etc.

Men som jeg plejer at sige, indsend dit/jeres spørgsmål til kommunen. Vi skal jo nok ikke regne med at kommunen går ind på denne hjemmeside for at få input.

René Gårdsvig, 08.06.2019 (22:31:26)

Jeg kan se af bestyrelsesreferat af 3. marts 2019 at "VG har givet sit input til kommunen". Jeg går ud fra at at "VG" er bestyrelsen. Jeg tror da vi er mange som gerne vil vide hvilket input der konkret er givet? Det ville da være godt at få bestyrelsens input ud her til alle så vi kan se om det er "VG´s" samlede mening. Så venligst oplys input. Det havde måske været tilrådeligt med et møde eller en mail til alle med vores ønsker / input.
Når jeg ser detaljerne i det ny lokalplansforslag så forstår jeg godt andres undren.
Dette er en udvidelse af den tidligere lokalplans grundlag for at alle kan finde en detalje at klage over andres overtrædelser. Nogen kan endda med rette klage over en nabos overtrædelse, selv om man selv har samme forhold på egen matrikel, men at denne er sket inden en bestemt dato. Det er da kun grundlag for splid i mellem os alle.
Med udvidelsen af detaljerne forventer vi så også at kommunen følger op på disse formastelige overtrædelser. Men alle ved at det har kommunen aldrig afsat arbejdskraft til. Hverken efter nuværende lokalplan eller efter fremtidige. Og kommunen er vel de eneste der har myndighed til at gøre det? Så hvorfor er kommunen så opsat på at lave ændringer til en så relativ ny lokalplan? Så har de for meget tid nu eller er der nogen der har løbet dem på dørene for at få det gjort?
Jeg er glad for at grundlaget er at vi har et område i en lysåben skov uden skel mellem grundene. Selv dette umiddelbare indlysende fælles gode og den prismæssigt højnende karakter, har nye som gamle ejere vil svært ved at følge. Så hvad nytter det at skrive at man kun må oplagre 5 m3 brænde? Man kan jo oplagre det skjult i kælderen. Nej det vil jo stadig være ulovligt. Nå så må man jo sælge det fra matriklen. Nej det vil jo også være ulovligt.....
Jeg ser frem til nogle svar og udmeldinger fra bestyrelsen.

Hans Henrik Nørgaard, 04.06.2019 (20:13:57)

Kære Ib, Birger og Peter

Tak for jeres indlæg vedr. det nye lokalplanforslag fra Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommunes høringsfrist på 4 uger er helt i overensstemmelse med den nye planlov, som har nedsat høringsfristen fra 8 til 4 uger. Faktisk er der mulighed for at gå helt ned til 2 uger. Det har kommunen trods alt ikke gjort. Jeg har forespurgt hos kommunen, om høringsfristen kunne forlænges. Det kan den desværre ikke, da det politisk er besluttet at give 4 ugers høringsfrist.

Mht. Involvering i lokalplanens udarbejdelse kan jeg oplyse, at det er kommunen - ikke bestyrelsen - som har taget initiativ til at justere lokalplanen. Kommunen har fundet lokalplanen for upræcis på flere punkter og derfor ønsket at justere den, så den blev lettere at forvalte efter.

Vi har i bestyrelsen bakket op om en ny lokalplan i håb om, at de specifikke bestemmelser i en ny lokalplan i højere grad ville understøtte lokalplanens formål, herunder især at bevare Vesterlund som et (reelt) sommerhusområde og værne om naturen i området.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi i bestyrelsen har gjort indsigelser mod og været forundret over nogle af de meget store sommerhuse, som er bygget i Vesterlund de seneste år, og som vi ikke mener harmonerer med lokalplanens formål. Der har også på nogle grunde været en tendens til at anlægge “prydhaver”, inkl. hække, i stedet for naturgrunde. Det har vi heller ikke været glade for. Det har været vores håb, at en ny lokalplan kunne dæmme op for store sommerhuse og "prydhaver". Det har vi nævnt over for kommunen.

Bestyrelsen har IKKE haft de specifikke bestemmelser i det nye lokalplanforslag til gennemsyn, før lokalplanen blev offentliggjort. Vi ser gode ting i den nye lokalplan, men vi er i lighed med jer lidt forundret over nogle af de specifikke bestemmelser, som synes at have præg af lidt rigelig detailstyring. Det vil grundejerforeningen nævne i sit høringssvar. Vi vil samtidig opfordre alle medlemmer til at give sin mening til kende i et personligt høringssvar til kommunen. Det gælder både, hvis man er kritisk, og hvis man bakker op om bestemmelserne i lokalplanforslaget.

På vegne af bestyrelsen og med venlig hilsen
Hans Henrik Nørgaard

Ib Axelgaard Nr. 126., 02.06.2019 (23:16:15)

Kære bestyrelse.
Jeg har netop modtaget et forslag til en ny lokalplan for Vesterlund i høring. Høringsperioden er fra 29. maj til 26. juni 2019 og har retsvirkning fra d.d.
Det er første gang jeg hører om dette og tænker ikke, det er acceptabelt, at kommunen nedsætter den normale høringsperiode fra minimum 8 uger til kun 4 uger og med retsvirkning fra udsendelsesdatoen. Specielt ikke, når kommunens selv beskriver offentlig høring af en lokalplan således:
”Offentlig hørig. Inden Silkeborg Byråd kan vedtage en lokalplan, skal et forslag til planen offentliggøres i mindst otte uger. Borgerne kan her sætte sig ind i forslaget og har mulighed for at komme med kommentarer og forslag til ændringer. Det er vigtigt for byrådet, at blive gjort opmærksom på synspunkter og problematikker, når det skal vurderes, om lokalplanen eventuelt skal tilrettes, før den vedtages endeligt. Først når lokalplanen er endeligt vedtaget, er den bindende for grundejeres og brugeres fremtidige anvendelse af området.”
Den forkortede høringsfase giver ikke grundejerforening mulighed for at have en anstændig dialog om forslaget.
Må jeg anbefale, at bestyrelsen retter henvendelse til teknik- og miljøafdelingen mhp. at forlænge høringsperioden med minimum fire uger og indkalder til et medlemsmøde til drøftelse af det fremsendte forslag. Kan eventuelt afholdes dagen før generalforsamlingen, hvor mange alligevel er i området.
Jeg er ikke uenig i formål og baggrund til forslaget, men mener, at vi som grundejerforening bør lave en samlet indsigelse mod dårlige formuleringer og de detaljer i forslaget, som er åbenlyst unødvendige. Alternativt kan lokalplanen kriminaliserer foreningens medlemmer og give os unødvendige omkostninger.
Med venlig hilsen
Ib Axelgaard
Nr 126

Carsten Fischer, 02.06.2019 (21:29:28)

Kassereren tager sig af det.

Peter Nielsen, 02.06.2019 (21:16:38)

kan det passe at man både lørdag og søndag aften skal hører på at der bliver prøvet på at lave vej.

kan man da ikke gører det på en almindelig dag og ikke om aftenen kl 21 .

Birger Hørning, d. 1. juni 2019, 01.06.2019 (12:28:52)

Forslag til ny lokalplan for Vesterlundområdet

Der er gået 9 år siden sidste lokalplan. Nu er der så forslag om en ny. Det er hurtigt, tænker jeg, at vi allerede igen skal se en ny plan, også set i lyset af at lokalplaner kun skal ændres ved større ændringer! – Altså må der være større ændringer på vej. En hurtig gennemlæsning tyder ikke på de store ændringer – kun synes ønsket om større detailstyring at være kommunens - eller er det grundejerforeningens - ønske?
Da planloven blev revideret sidste år, meddelte statsministeren ellers, at nu skulle borgerne ikke længere plages med ansøgninger om mindre ændringer i deres boliger, eller på deres sommerhusgrunde. Det hørte kommunen, eller grundejerforeningen måske ikke.
Jeg minder om, at lovens § 15 taler om et kan ikke et skal for en lokalplans anvendelse!

Formålet i forslaget er, som formålet i det gamle, smukt og rigtigt og noget vi vel alle kan tilslutte os. Anderledes forholder det sig, når vi går ned i de enkelte bestemmelser. Lad mig i flæng nævne flg. (jeg er opmærksom på, at nogle af bestemmelserne også findes i den nuværende lokalplan), som jeg ikke har det så godt med:

- Blinde veje skal udføres med vendeplads, som muliggør vending med renovati-onsbiler med en længde på min. 12 meter

En vendeplads med en min. længde på min. 12 meter findes vist ikke mange steder herude, så skal en sådan etableres, rejser det spørgsmålet, hvem skal betale for det? – og hvem skal lægge jord til? – vil det kræve ekspropriation og dermed erstatning?

- Der må ikke beplantes invasive plantearter

Der henvises til en vejledende principskrivelse, men tilbage står, at invasive plantearter er mere end vanskelig at definere i dag, og hele området er fyldt med planter, som ikke naturligt hører til her.

- Der må oplagres 5 rummeter brænde dog kun inden for byggefeltet

En underlig bestemmelse i et skovområde. Oplagret træ i en skov er vel næsten med til at definere et skovområde, og betyder det, at vi nu skal smide det træ ud, som vi fælder på grunden?

- Tage skal være sorte eller etableres som levende grønne tage

Igen en underlig ”østtysk” bestemmelse, som vel næppe er i overensstemmelse med lokalplanens formål, om at beholde området som et sommerhusområde i Danmark. Sorte tage findes i rigt mål, men levende grønne tage er undtagelsen i det danske sommerhus landskab skulle jeg mene.

Småting kan man mene, ja, men alligevel, så fremstår forslaget umanerligt detailorienteret og rigidt – man føler sig næsten hensat til en by i Østtyskland! – Som heldigvis ikke findes mere.

Sandheden er vel, at der igennem en årrække er sket brud på lokalplanens overordnede formål, og at kommunen ikke har magtet, eller villet leve til planlovens bestemmelser om tilsyn af lokalplanernes overholdelse. Den nuværende lokalplan har – efter min bedste mening – masser af bestemmelser, som kunne have forhindret brud og dermed forebygget behovet for en ny og meget rigid lokalplan. Den gamle som den nye plan taler i formålet om, at området skal fremstå som et sommerhusområde. I den gamle som i den nye præciseres det med, at bygningerne udvendigt skal være træbeklædte, at højden ikke må overstige 5 m osv. Men teknisk forvaltning og byrådet har ikke haft modet, viljen eller lysten til at gribe ind, så nu kan vi så få en lokalplan, der fortæller om vi må plante tulipaner eller ej, om vi må oplagre brænde eller ej. Nu må vi så se, om man er i stand til at afgøre om en plante er invasiv eller ej, om der er for meget træ på grunden, men samtidig fortsat ikke magter at stoppe toetagers institutionslignende byggeri i sten! Lad mig opbløde mit synspunkt lidt, jeg forstår til fulde intentionen bag det nye forslag, og jeg har sympati for den intention, men gode intentioner gør det ikke, hvis man ikke vil følge op på alvorlige brud, og i stedet bruger tiden på småting.

Carsten Fischer , 31.05.2019 (16:53:32)

Peter Nielsen ! Mit svar her er afsendt som et ganske almindeligt medlem af Vesterlund Grundejerforening. Altså ikke et bestyrelsessvar.
Du skriver: "det håber jeg og mange flere ikke at de har". Hvad er mange ? Er det 3 stk., 7 stk. eller flere ?
Vi er jo 120 medlemmer.
Nu har jeg personligt ikke endnu haft tid til at læse den nye lokalplan. Men der er jo også høringsfrist til og med 26. juni.
Så ideen med at sende en lokalplan i høring, er jo netop, at er man utilfreds med noget i den nye lokalplan, (eller måske tilfreds med den nye lokalplan ?) kan man komme med en kommentar inden høringsfristen udløber.
Jeg har så lige inden dette skriv været inde og se om der evt. var kommet nogle svar på den nye lokalplan. Det var der så ikke.
Men det kan jo nås endnu.
Personligt kunne jeg og nok også mange andre som læser dette, da godt tænke sig at vide hvad det er man er utilfreds med.
Er jo lidt svært at forholde sig til når du ikke skriver hvad du og mange andre er utilfredse med.

Men som sagt: Høringsfristen udløber jo 26. juni. Så der har vi allesammen mulighed for at kommentere på den nye lokalplan.

Carsten Fischer

Peter Nielsen, 31.05.2019 (14:20:19)

har bestyrelsen haft en finger med i den nye lokalplan.

det håber jeg og mange flere ikke at de har , det er da det værste jeg nogen sinde har set.

Bente Hjorth Madsen, 25.03.2019 (19:54:01)

Dette er en servicemeddelelse til de medlemmer, der ikke har deres daglige gang herude. SPAR købmanden har lukket og DagliBrugsens uddeler og bestyrelse vil gerne flytte op på Mørksøvej. Det er for mange af os, der bor herude en trist sag, at man måske om et par år ikke længere har nærbutikker. Det er synd for skolebørn og alle os, der gerne vil købe ind uden at skulle bruge bil. Der var borgermøde herude den 12. marts, hvor kommunen/plan-og vejudvalget fremlagde tre scenarier for udviklingen af detailhandlen i Virklund. Der er høringsfrist til 3.april. Man kan sende sin kommentar til Silkeborg Kommune/aktuelle høringer/Detailhandel-Virklund. Der kan man også læse de svar, der er afgivet. Hvis man har sp. kan man ringe på 8970 1499. Den 2. april er der medlemsmøde i Brugsen, hvor de nye planer vil blive drøftet. Vej-og Planudvalget understregede, at der ikke var noget fastlagt endnu. Mange har peget på, at det eksisterende Center kan rumme både en Superbrugs og diverse specialbutikker, det kræver dog en lettere adgang fra Horsensvejen til Centret.
Jeg har kontaktet Seniorrådet, da vi er mange borgere over 60 år i området. Umiddelbart finder seniorrådet, at det er vigtigt med lokale indkøbsmuligheder for ældre borgere, jeg håber de afgiver et høringssvar.
Det var alt for nu.
Hilsen Bente, nr 142

Carsten Fischer, 18.03.2019 (15:00:34)

Kære Birthe og Preben

Jeg kan på bestyrelsens vegne oplyse jer, at der igennem det sidste stykke tid har været arbejdet på hvad der skal ske med Højborgvejen når kloakeringen er færdig.

Vi er p.t. ved at indhente f.skel. tilbud og både VKA og Forsyningen er blevet gjort opmærksom på at de kommer til at deltage med en eller anden form for tilskud til projektet.

Når vi har nogle eksakte tilbud, vil Højborgvejens beboere selvfølgelig blive orienteret.

mvh

Vesterlund Grundejerforening

Birthe og Preben Nedergaard, 18.03.2019 (12:57:55)

Kære bestyrelse og alle på Højborgvejen
Når nu kloakering er afsluttet skal vi jo have vejen reetableret.
Som det har set ud indtil nu er der asfalt helt op til vendepladsen.
Hvornår påbegyndes dette arbejde og hvad bliver prisen?
Er der lavet en aftale med Vestjysk Kloakering om deres del af prisen?
Hilsen fra nr. 156

Birgit og Peter Gundersen, 17.03.2019 (20:32:09)

Til sommerhusejerne på Vesterlundvej
Kan I hjælpe os?
Vi er desværre kommet i den situation, at vores hus skal gennem en større restaurering, og i denne forbindelse har vi brug for en anden bolig forventeligt i en tre måneders periode. Vi er bosiddende i Them, og et sommerhus i Virklund kunne være optimalt.
Vi er på jagt efter et hus med min. tre soverum, da vi også har et par hjemmeboende unge mennesker i familien.
Vi er i gang med at få alle brikkerne til at falde på plads, og vi forventer, at vi skal genhuses i august, september og oktober måned.
Derfor denne henvendelse.
Er der sommerhusejere på Vesterlundvej, som kan udleje et sommerhus til os i den pågældende periode?
- Og til hvilken pris?
Vi hører meget gerne fra jer.
Med venlig hilsen Peter og Birgit Gundersen, pg@lystruphave.dk og bg@noevlingskov.dk

Peter Nielsen, 12.03.2019 (09:21:32)

hvor lang tid tager det at skrive et referat fra bestyrelse mødet .

Peter, 26.02.2019 (22:27:52)

Super :-)

Carsten Fischer, 24.02.2019 (19:16:55)

Hej Peter

Dejligt at høre sådanne positive udsagn.

Jeg kan så oplyse til dig og andre som evt. skulle læse med her, at vi om ca. 7-14 dage begynder at tage lidt mere østpå.
I 2018 sluttede vi jo ved østre badested.
Vi når nok ikke helt hen til grænsen til Virklund området her i foråret. Men forhåbentligt et pænt stykke. Men så må vi jo bare tage det sidste stykke til efteråret.

Har kun fået positive responser på det arbejde som vores områdemand har udført indtil videre.

mvh

Carsten

Peter Ingsø Laursen, 24.02.2019 (17:35:15)

Hej,
Jeg gik en tur langs søen i sidste uge og kunne med glæde konstatere, hvordan der er blevet skåret ned i de mange busk/grenvækster i søen ved bredden, der de seneste sæsoner har blokeret for udsynet til søen. Nu får siv-bevoksningen nok bedre betingelse også, og det er jo en god ting :-)
Mvh Peter
nr 127

Heidi & Kenneth Vidstykke, 22.02.2019 (19:37:44)

Vesterlundvej 110

Lørdag d. 2 marts holder vi fastelavnsfest for vores søn Tobias og hans klasse. Det stater kl. 10;00 og slutter efter et par timer

Vi holder det ude i vores garage/have og derfor kan der i disse timer være lidt larm i vores have og biler som holder parkeret langs vejen.

Vi vil gøre os umage for at genere mindst muligt og beklager på forhånd hvis det er til gene for andre

Mvh Heidi, Kenneth, Tobias og 1A fra Virklund skole

bente hjorth madsen, 16.02.2019 (18:58:53)

Affald igen. Mit indlæg i sommer var ret optimistisk mht, at en fælles affaldsordning var det rigtige herude, og at den nok skulle komme til at fungere. Sådan er det efter mit kendskab også blevet. Der er sjældent overfyldte containere. I enkelte tilfælde bliver der stadig smidt flamingo, skumgummi og bløde plasticposer i containeren til plastic og affald. Lige nu står der tallerkener af porcelæn og et par Ecco-sko størrelse 44, det er
til fri afhentning. Altså brug posen til restaffald hjemme i køkkenet til det, der skal til forbrændingen og altså ikke kan genbruges. Større mængder skal afleveres på en af genbrugspladserne.
Lige nu har jeg genlæst en artikel i Samvirke fra april måned om stigende problemer med tilstoppede spildevandspumper. Det skyldes blandt andet, at vi er sløsede mht, hvad der kommer i toilettet. Der er jo sjældent publikum på, når vi smider vådservietter, vatpinde, hår fra hårbørsten mm i toilettet. Problemet er tilsyneladende vokset, ligesom anvendelsen af vådservietter. Som der står: toilettet er kun til tre ting (gæt selv hvad). Tidligere hvor rørene var af beton blev problemet i højere grad den enkelte husejers, men nu hvor det hele glider let gennem plastikrør, er det pumperne, der tilstoppes.
I sommer læste jeg en artikel om nudging, en metode til at motivere befolkningen til at overholde regler. F.eks er der i nogle byer i England indført skraldespande i det offentlige rum, der siger "tak fordi du bruger mig", når der bliver lagt affald i dem. Jeg har tænkt på, om man kan få toiletter til at sige "åh, nej, det der gør mig syg", men det ville ikke have samme virkning fordi det skal være en positiv kommentar. Det bliver også påpeget, at nogle af synderne sker på grund af uvidenhed og tro på at toiletruller gerne må komme i toilettet, rådet er "La vær", selvom der står "Flush and go" på rullen.
Det usynlige affald som medicinrester og kosmetikrester udgør også et problem, rensning er en dyr og energikrævende proces, som ikke er etableret alle steder. Læs hellere selv artiklen.
Bedste hilsener
Bente

Ib Axelgaard, 13.01.2019 (18:31:14)

Kære Vesterlunder....
I forbindelse med et familiearrangement herude den 6 april får vi behov for overnatning af 6-8 gæster.
Er der nogen som vil udleje et sommerhus/anneks til en overnatning mellem 6 og 7 april 2019?
Mvh/Ib Axelgaard

Carsten Fischer, 11.10.2018 (17:34:17)

For ca. 3-4 uger siden Peter, fik du jo at vide at der blev noget igen i dette regnskabsår. Så i meget nær fremtid bliver der udsendt det sædvanlige materiale om hvorledes det vil foregå.

Peter Nielsen, 09.10.2018 (15:04:38)

kommer der snart noget om grenindsamling hvis det da bliver til noget

Futte , 07.09.2018 (17:06:23)

Kære alle jer i Vesterlund
Vil blot gøre opmærksom på, at der er oprettet en privat gruppe på Facebook for alle os sommerhusejere herude ;-)
Gruppen hedder ;
Vesterlunds sommerhusejere
Bedste hilsner
Futte

Ib Andersen, 30.07.2018 (09:44:29)

Tak til Hans Henrik for et sobert, relevant og informativt svar!
Ib, 133

bente hjorth madsen, 29.07.2018 (18:23:17)

Affald: Som menigt medlem af grundejerforeningen og bestyrelsesmedlem er jeg en varm fortaler for den fælles affaldsordning og dermed uenig med Ib Andersen. Men det er jo kun debatskabende.
1. Vores fælles ordning skal have mere end en måned for at finde sit leje. Lige nu er nogle af husene udlejet, og når lejerne forlader huset, rydder de op og vil gerne af med affaldet. Desuden er der gæster og fester, hvilket bla. medfører flere flasker.
2. Billeddokumentation bruges ofte som støtte til egne synspunkter. Ingen kan dog bortforklare, at der har været dage, hvor det lignede en mini-losseplads ved affaldsstationen. Men der findes også god billeddokumentation fra den dag, hvor der blev sat tre affaldsbeholdere ved hver matrikel. Det var mildest talt dominerende og grimt både langs Vesterlundvej og på de enkelt matrikler. Mange har undret sig over, hvad de mange affaldsbeholdere skulle bruges til, når der typisk kun er 1-2 personer i husstanden blandt de fastboende. Ressourcespild, at bruge penge på at hente affald, der i mange tilfælde stort set ikke vil være der.
3. Rotter. Der findes også billeddokumentation for, at rotter findes herude året rundt, både i kloaksystemet og ovenfor.
4. Jeg synes hverken forsyningen eller bestyrelsen kan klandres for roderiet. Til gengæld er jeg forbavset over, at beboere, lejere og gæster fylder i overfyldte containere og stiller affald ved siden af. Det må være almindelig kendt, at det ikke bliver fjernet.
Restaffald og fødevarer skal naturligvis blive hjemme.
Flasker og glas kan altid afleveres hos den lokale købmand eller Brugsen.
Flamingomateriale er ikke plastik. Skal stadig afleveres på genbrugsstation efter deres udsagn på pladsen i Them. Dertil kan man jo stadig med fordel aflevere forskelligt affald, der fylder alt for meget på vores lille plads.
Lad os nu få den plads til at fungere, der var kun få skeptikere/modstandere.
Med glad genbrugshilsen
Bente, nr 142

Hans Henrik Nørgaard, 25.07.2018 (21:35:56)

Kære Ib

Tak for dit indlæg. Bestyrelsen er fuldt ud klar over problemet. Der blev allerede i mandags bestilt ekstra beholdere hos Forsyningen.

Forsyningen er “ferieramt”, men har stillet os i udsigt, at de ekstra beholdere skulle blive leveret i denne uge.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at det antal, som står på fællesgrunden pt, er det antal, som Forsyningen anbefalede. Det har vist sig at være for få. Det bliver der rettet op på. Jeg skal beklage, at vi ikke fik ramt det “rigtige” antal i første forsøg. Jeg håber det lykkes i andet. Ellers må vi prøve igen.

Mvh Hans Henrik

Ib Andersen, 133, 25.07.2018 (21:07:06)

Affaldssituationen !
Bestyrelsen foranledigede at alle husstande i Vesterlund kun skulle have én affaldsbeholder pr grund, samt fællesbeholdere på fællesfrunden (nr 136) til papir/pap, plastic/jern og flasker/glas. Jeg gjorde indsigelse begrundet i frygt for rod og svineri på fællespladsen, men lod mig besnakke af formanden med løfter om, at det havde bestyrelsen styr på!!!
Hvad ser vi så nu, mindre end en måned efter opstart? Overfyldte containere, flasker og poser fyldt med affald ved siden af. Kør forbi, og se det ved selvsyn. Billeddokumentation forefindes. Det er ikke forsyningens problem, det er bestyrelsens. Der skal handles NU. Det kan kun gå for langsomt!
Ib, 133

Birgitte Vesterlundvej 202, 03.07.2018 (18:24:20)

Hvis nogen vil sælge en kano.. der ligger en del nede ved søen, som ikke ser ud til at blive brugt ofte... er vi meget interesserede :-)

Kontakt gerne birgittelauersen@gmail.com

bente hjorth madsen, 04.06.2018 (21:10:17)

Blot et nysgerrigt spørgsmål. I torsdags den 31-5 gik jeg tur med en veninde på søstien. Vi fik følgeskab af en hund, Bilbo, tlf.nr på halsbånd, men ingen af os havde tlf. så vi kunne ikke ringe. Den fulgte os ca 1/2 time, men vendte om lige før, vi nåede Jens Kær. Jeg er blot interesseret i at vide, om den bor herude eller kom længere væk fra.

Ib Axelgaard nr. 126, 18.05.2018 (14:48:28)

Kære Vesterlunder..
Er der nogen der vil sælge en kano eller en brugsandel?
Jeg har ikke et kæmpestort sejlbehov, men vil gerne have muligheden for at tage en tur på søen.
Mail til axelgaardib@gmail.com eller ring 41320456.

Kenenth Vidstykke, 30.04.2018 (12:17:16)

Kære ”Vesterlundere”.
Hvis I ikke har set det, så er der byfest i Virklund den 16. juni, og i den forbindelse har festudvalget høfligt spurgt mig om jeg vil være gadeformand og undersøge muligheden for at stable et fodboldhold på benene, der kan deltage i gadefodbold turneringen.
Der skal bruges min 7 personer voksne og børn +12 (5 Spillere + Udskiftere)
Så kom frisk og lad os vise Virklund at Vesterlund grundejerforening har de sejeste fodboldspillere og meld tilbage til mig senest den 29. maj om I har lyst og mulighed for at deltage.
Med venlig hilsen
Kenneth Vidstykke
Vesterlundvej 110
Tlf. 51180316

bente hjorth madsen, 03.04.2018 (13:14:01)

BØRNE-BOG-BIKS
I september etablerede jeg med en start på 20 børnebøger en kasse med børnebøger. Det var min klare overbevisning, at der kommer en del børn herude, for hvem det ville være sjovere at gå tur, hvis man kunne få en bog eller en tegneserie med hjem. Det er der forhåbentlig nogle børn, der har haft glæde af.
Men som der skrevet står på døren opfordres man til at lægge en anden bog eller blot låne. Kassen har i lange perioder været helt tom. Dermed er den bare kedelig.
OPRÅB: FORÆLDRE, BEDSTEFORÆLDRE, OLDEFORÆLDRE, LÆG EN BOG ELLER EN TEGNESERIE I KASSEN.
Hvis det sker, er ideen reddet og børnene har noget at gå efter. Hvis der ikke sker noget som helst de næste to måneder, er ideen kuldsejlet.
Håber på gode bogdonationer og ikke mindst cirkulation.

Erik H Jørgensennr 135, 09.12.2017 (11:14:11)

Det var dog en positiv præcisering, som plan-, miljø- og klimaudvalget er kommet med d.13/11 angående, hvorledes de i lokalplanen omtalte 150 kvadratmeter bebyggelse skal tolkes i fremtiden.
Også udtalelsen angående terrænregulering kan vi kun være tilfredse med. Se selv under lokalplanen

bente hjorth madsen, 07.12.2017 (17:19:56)

Status vedr. hjertestarter: Hjertelæge Esben påtog sig kontakt vedr. alarmcentralens mulige rolle. Der er ikke noget endeligt svar, men en ordning, hvor man har tilmeldt en hjertestarter og alarmcentralen telefonisk kontakter personer, der påtager sig ansvaret for at hente og løbe med en hjertestarter, synes ikke at være lige om hjørnet. Jeg skriver videre, når han har et skriftligt svar på en mail, han har sendt. For at en hjertestarter er til nytte, skal der være folk, der vil hente den, da der formentlig oftest kun vil være to personer i huset. Alternativt til en koordinering via alarmcentral kunne der måske etableres en lokal tlf. kæde, som skulle alarmeres samtidig med 112. Hvis man er bange for at stå alene med sin partner ved hjertestop er det mest sikre stadig selv at anskaffe en hjertestarter og håbe på, at der aldrig bliver brug for den. Vi står os dog bedst ved alle at være trygge ved at gå i gang med hjertemassage. Kan en ambulance nå frem på 10 minutter? Det er lang tid at give hjertemassage.
Kom gerne med synspunkter og ideer.
Hilsen Bente

bente hjorth madsen, 18.11.2017 (09:45:24)

Den 14.november blev der afholdt et lille kursus i hjertemassage på min adresse. Det kræver sin mand/kvinde at give hjertemassage, så det vil være godt at kunne tilkalde en nabo, der også kan det basale vedr. genoplivning ved hjertestop. Naturligt nok blev muligheden for at anskaffe en hjertestarter i foreningsregi også drøftet. En sådan vil (kun) være en tryghed og til nytte, hvis der via alarmcentralen kan etableres "vagter", der henter hjertestarteren, og at denne placeres centralt f.eks. i en carport. Muligheden herfor vil blive undersøgt.
Hilsen Bente

Carsten Fischer, 26.09.2017

Har som lovet lige tjekket det med vores udbyder.
Pop up funktionen kan ikke lade sig gøre p.t. med vores udbyder.

Medlemslisten kunne godt lade sig gøre.
Men m.h.t. medlemslisten får man den jo aligevel med jævne mellemrum tilsendt til sin mailadresse.

mvh

Carsten Fischer

Carsten Fischer, 25.09.2017

Jeg skal nok lige tjekke op med vores udbyder.

mvh

Carsten Fischer

Hans Ringgaard (206), 25.09.2017

Rigtig godt initiativ med et kursus i hjertemassage m.v.:-)
Hvor ville iøvrigt det være fint, hvis man kunne få et "pop up" ved nyt på hjemmesiden f.eks. på "Debat & dialog", "Nyheder" m.v.
Og medlemslisten til grundejerforeningen ville også være rar at have på hjemmesiden:-)

Bente Hjorth Madsen, 24.09.2017

Godt møde den 19. Dejligt, at de, der bor i nærheden af søen, er optaget af at samarbejde. Alt andet er jo meningsløst. Husk indmeldelse i foreningen til genopretning...
Tak for valg til bestyrelse, jeg ser frem til en aktiv periode med samarbejde med kommunen om vores lokalplan. For mit eget vedkommende står jeg som arrangør af et møde om hjertemassage, incl øvelse.
Det finder sted den 14.november kl 17-19. Det afhænger af antal interesserede, hvor det bliver afholdt, men jeg satser på, at det bliver herude i området. Om ganske kort tid bliver det opslået under "Nyheder" på hjemmesiden.
Dejligt, hvis der kommer lidt gang i dialog/debat, der er nok at tale om, synes jeg.

Torben Kempel, 03.09.2017

INFORMATIONSMØDE
OM THORSØS TILSTAND
… og stiftende generalforsamling for
”Foreningen til genopretning af Thorsø” d. 19 sept. kl. 19.30 i Virklund fritidscenter....kom og vær med !!

Carsten Fischer, 23.08.2017

Og her ser I svaret fra kommunen:

Hej Maibritt

1000 tak for dit svar.

Det kan man da kalde “korttidshukommelse” for mit vedkommende m.h.t. hvornår du sidst sendte mig et svar. Må skyldtes mit arbejde m.h.t. planlægningen af 100 års festen i vores forening.

Lige en rettelse.

I har ikke sat et skilt op ved vores østlige badested. Det er sat op ved vores vestlige badested. Altså der hvor vi mødtes for et stykke tid siden.
Og så kan jeg oplyse dig, at I kan godt igen få sat en seddel op ved vores vestre badested da jeg her i formiddags konstaterede grøn algesuppe igen. Igår var søen flot med noget af en sigtedybde. Men idag ulækker.

Jeg talte med nogle fra vores område som i går havde været ude at sejle i kajak.

Ude i vores del af søen var den flot med sigtedybden. Men inde i Virklund kunne du ingengang se det nederste på pagajen (hvide) når du satte den ned i vandet.

mvh

Carsten Fischer
Vesterlund Grundejerforening

From: Maibritt Langfeldt Sørensen (19454)
Sent: Wednesday, August 23, 2017 2:54 PM
To: Carsten Friis Fischer
Subject: SV: Vesterlund

Hej CarstenTak for din mail – du får lige kopi af det svar på spørgsmål til skiltning, jeg sendte til dig den 15. juni 2017.”Som du selv nævner, er der opsat badevandsskilte ved Thorsøbadet og ved det østlige badested ved Vesterlund. Begge steder udtages der badevandsprøver i henhold til badevandsbekendtgørelsen, og resultaterne indberettes til EU, hvor de indgår i et europæiske overvågningsprogram for badevand. Skiltet indeholder den klassifikation, som også fremgå af EUs opgørelse. Da det østlige og vestlige badested ved Vesterlund ligger tæt på hinanden, er skiltet på det østlige badested repræsentativt for begge steder.I mange af vores badesøer bades der andre steder end ved de officielt udpegede badestationer. Vi kan desværre ikke påtage os at opstille skilte ved alle badesteder. Vi lægge naturligvis vægt på, at brugerne kan holde sig orienteret. Som badende er der adgang til at orientere sig om badevandskvaliteten, herunder frarådning af badning, enten ved at besøge nærliggende badevandsstationer eller kommunens hjemmeside, som normalt altid er opdateret i tilfælde af konstaterede problemer.”Venlig hilsenMaibritt Langfeldt Sørensen

BiologDirekte tlf. 89 70 14 48
Teknik og Miljøafdelingen

Søvej 1, 8600 Silkeborg

E-mail: mals@silkeborg.dk
www.silkeborgkommune.dkFra: Carsten Friis Fischer [mailto:carsten.fischer@webspeed.dk]
Sendt: 20. august 2017 18:38
Til: Maibritt Langfeldt Sørensen (19454)
Emne: VesterlundHej MaibrittHer over weekenden er jeg igen blevet gjort opmærksom på hvorfor der ikke er en opslagstavle ved Vesterlunds Østre badested. I har jo sat 1 op ved vores Vestre badested. Men ikke ved Østre.Jeg sagde det til dig da vi mødtes ude i området. Og jeg kan ikke huske hvad forklaringen gik på.Men jeg kan jo sagtens følge de medlemmer at det da også ville være rart hvis der også var en info tavle ved vores Østre badested.Og hvis man vil i vandet ved Østre badested, går man jo ikke først hen til Vestre badested for at læse om akutte problemer med søen.Og husk, at det jeg kalder Østre badested, er inde på vores område. Det er ikke Thorsø badet jeg menermvhCarsten Fischer

Vesterlund Grundejerforening
Virusfri. www.avast.com

Carsten Fischer, 20.08.2017

Allerede for 2-3 år siden gjorde jeg kommunen opmærksom på, at vi havde altså 1 badested mere end det vestre. Og igen i år har jeg ligeledes nævnt det. Tilsyneladende vil kommunen kun opsætte ved det vestre.
Men jeg prøver lige at kontakte kommunen igen da søen (selvom den ser nogenlunde ud idag)jo igennem de senere år har haft store og alvorlige problemer.

Hans Ringgaard (206), 19.08.2017

MEGET ENIG Ib - trist med søen. Der er åbenbart også algeproblemer ved søen ved Gjessø nu.
Vedr. skilt mv. ved Østre badested har jeg nævnt det for biologen fra kommunen, som jeg mødte tilfældig sidste år ved Vestre badested.

Ib Andersen, 133, 18.08.2017

Thorsø er i øjeblikket et meget sørgeligt syn. Har lige besigtiget søen fra vest til øst - blågrøn grød hele vejen. Bemærkede, at der ved det vestlige badested er opslået et stort skilt med "Badning frarådes". Det er der ikke ved det østlige badested. Hvorfor?? Jeg vil opfordre alle i Vesterlund til at bakke op om den frivillig-gruppe fra Virklund og Vesterlund, som arbejder intenst på dialog med Naturstyrrelsen, Miljø- og fødevarestyrelsen og Silkeborg Kommune, for at få sat skub i redning af vores tidligere så rene og dejlige sø.

Else Marie Larsen, 18.07.2017

Hej.
Tak til alle der var til 100-årsfesten og ikke mindst til dem der var til generalforsamling søndag den 16. juli 2017.
En særlig tak til alle mine medspillere i de sidate 12 år i bestyrelsen.
Efter diskussioner er vi som regelen blevet enige om resultatet. Sådan skal det også være. Tænk positivt og vær venlige mod hinanden. Stædighed er også udmærket til en vis grad.
Nu er det med at se fremad, men i skal vide, at mine tanker de sidste 2 døgn har været hos jer i Vesterlund.
Vi ses jo nok derude i området. Vi nyder meget Vesterlund.
Ha`det godt. Mvh. Else Marie Larsen

peter nielsen, 11.07.2017

det er da lang tid det tager for bestyrelsen at sende et referat ud .
hvad med at sende en mail ud til alle medlemmer om at foreningen giver drikkevare til festen . eller skrive at der er nyt på hjemmesiden

Carsten Fischer, 10.07.2017

Affødt af et af mine indlæg m.h.t. kloakeringen var kommet som et direktiv fra Christiansborg, undersøgte jeg det lige ved de rette myndigheder.
I ser svaret her nedenunder.

Hej CarstenDet er korrekt, at det er bestemt ved lov, at kommunerne i hele landet skal udarbejde og varetage planer for håndtering af spildevand indenfor kommunegrænserne, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 1. Dette kaldes også en spildevandsplan. Loven overlader det dog til kommunalbestyrelsen, at bestemme hvor, hvornår og hvordan udførelsen af anlæg hertil etableres. Der er generelle begrænsninger for etablering af kloak til blandt andet åbent land, og som du selv er inde på, øer, hvorfor man hertil ofte varetager spildevandshåndtering via private anlæg, som f.eks. nedsivningsanlæg. Derudover opvejes det selvfølgelig, hvor det vil være bedst at anlægge kloak i forhold til antal borgere, det modtagende vandsystem og omkostningerne ved anlæg heraf.Det er yderligere muligt, at det du har hørt om, er kloakering af åbent land, hvor man tilbage fra starten af dette årti fastsatte planer omkring kloakering af huse på åbent land til specifikke vandområder, således udledning herfra ikke belaster det pågældende område. I det tilfælde, og den overordnende betydning af kloak, har du ganske ret i, at (næsten) alle ejendomme i landet skal kloakeres, det er dog ikke altid via traditionelle kloakrør, men ofte via private anlæg, som nævnt ovenover.Hvis du fortsat mangler informationer kan du læse meget mere om håndteringen af spildevand i Silkeborg Kommune på dette link: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/ og mere specifikt kan du for de enkelte oplande i Silkeborg se hvordan kloakeringsforholdene er her: http://silkeborgkommune.dk/Borger/Miljoe-energi-og-affald/Miljoe/Spildevandsplan-kortmaterialeSom du nok er klar over, er der i øjeblikket et tillæg for kloakering af Vesterlund i høring, i dette kan du også læse meget mere om det konkrete tiltag.Ved yderligere spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte mig direkte.God sommer,Venlig hilsenMathias Skov Pristed

Biolog

Natur og MiljøDirekte tlf.: 89 70 14 81

e-mail: msp@silkeborg.dkTeknik og Miljø

Søvej 3, 8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 14 68

E-mail: teknisk@silkeborg.dk

www.silkeborgkommune.dkFra: Ida Raaberg [mailto:ira@silkeborgforsyning.dk]
Sendt: 10. juli 2017 08:26
Til: Teknik-Vand (F0174)
Cc: Carsten Friis Fischer
Emne: VS: VesterlundHej Team Vandløb og SøerKan I hjælpe og besvare nedenstående spørgsmål?
Med venlig hilsen

Ida Raaberg
Ingeniør, Spildevand
Direkte: 8920 6468
Mobil: 2947 9762
ira@silkeborgforsyning.dk
www.silkeborgforsyning.dk


Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg, 8920 6400


Følg os på LinkedIn
Fra: Carsten Friis Fischer [mailto:carsten.fischer@webspeed.dk]
Sendt: 9. juli 2017 19:40
Til: Ida Raaberg
Emne: VesterlundHej IdaSom du måske ved har jeg jo sommerhus i Vesterlund.Jeg har da altid været af den opfattelse at det var bestemt på Christiansborg at der i de kommende år skulle kloakeres i Danmark de steder hvor der ikke var kloakeret.

Dog undtagen steder som øen Hjelm-Hirsholmene-Christiansø etc. etc.Er min opfattelse af dette ikke korrekt ?Eller er det op til den enkelte kommune selv at afgøre om der skal kloakeres eller ikke ?mvhCarsten Fischer

Vesterlundvej 207

Carsten Fischer, 10.07.2017

Ja. Det gør der.Men vi er p.t. ret hårdt hængt op. Men det kommer inden GF.

Ib Andersen 133, 10.07.2017

Iflg Carsten Fischers indlæg 14/6 har der været bestyrelsesmøde 13/6. Kommer der mon et referat inden generalforsamlingen på søndag?

bente hjorth madsen, 09.07.2017

Tak for hurtig respons fra bestyrelsen på mit korte indlæg 13-06. Jeg er blevet beroliget med, at bestyrelsen allerede har været aktive i den og andre byggesager og igen har henvendt sig til kommunen i forhold til terrænreguleringer. Det er mit indtryk, at det fremover fortsat vil være vigtigt at holde kommunen fast på at overholde lokalplanen, hvad man jo skulle tro kommunen var interesseret i. Det gælder både terrænreguleringer, boligareal og dispensationer. Vi skulle jo bevare Vesterlund som et sommerhusområde, det var overordnet det, lokalplanen skulle sikre.

Michael Hansen - nr. 194, 20.06.2017

Hej Vesterlund

Vi er en lille familie som søger en robåd, gerne med god plads og i fin stand, er der nogen som har en til salg de ikke bruger længere eller en som vi kan leje os ind i efter aftale?

Kan i hjælpe, så giv mig et kald på tlf. 24801443, Michael

Else Marie Nørlund Larsen, 14.06.2017

Hvem er det, der skriver uden afsender? Jeg

, 14.06.2017

Jeg kan kun opfordre alle spørgende/interesseret til at tage et kig på Silkeborg kommunes byggesagsarkiv https://byggesagsarkiv.silkeborgkommune.dk/#MID=SEA_100
Her finder man tilladelser (iht. bygningsreglementet, lokalplanen mv.) til al ny bebyggelse, fældning af træer osv. som der selvfølgelig skal være på plads inden man igangsætter arbejdet :-)

Carsten Fischer, 14.06.2017

Efter at være ankommet hjem til mig selv igen, kan jeg oplyse, at efter vores bestyrelsesmøde igår aftes, bliver der idag taget henvendelse til kommunen hvor vi udbeder os en forklaring på denne kæmperegulering.

Else Marie Larsen nr 137, 14.06.2017

Dejligt at se, at hjemmesiden bliver brugt.
Til orientering har bestyrelsen været aktive overfor kommunen.Men vi retter igen henvendelse omkring emnet.
Der er jo også den mulighed, at man selv henvender sig til kommunen omkring emnet terrænregulering. Jo flere henvendelser, des bedre.
Mvh. Else Marie Larsen

, 13.06.2017

Må vi så få bestyrelsen på banen!

Ib Andersen, 13.06.2017

Godt brølt, løve

bente hjorth madsen (142), 13.06.2017

Til bestyrelsen: Vi er nogle, der undrer os over, om lokalplanens regel om terrænregulering på +/- 0.5 meter overholdes ved byggeriet i nr 109. Hvis det ikke er sket vil jeg opfordre bestyrelsen til at rette henvendelse til kommunen herom. Et skriftligt svar vil jo kunne publiceres her på siden, så alle er orienterede.

Hans Ringgaard (206), 02.05.2017

Set på "Silkeborg Forsyning":
Beboermøde vedr. kloakering - nu med "tid og sted":
Vi afholder et informationsmøde for beboere og andre med interesse for projektet søndag d. 11. juni kl. 13-15 i Virklund Fritidscenter, Paradisvejen 1A.

Hans Ringgaard (206), 25.02.2017

Set på "Silkeborg Forsyning"
Beboermøde vedr. kloakering af Vesterlund.
Søndag d. 11. juni 2017 forventer vi at afholde et informationsmøde for beboere og andre med interesse for projektet. Sæt kryds i kalenderen, mere information følger.

Jeanette Loft, 10.08.2016

Bortkørsel af grene og kvas

Tlf 86 83 63 51 (bedst aften). Det koster 200 kr. Du skal selv smide dit kvas op på den ladvogn Keld Stark kommer med. Så henter han vognen sidst på dagen og kører det væk.
Affødt af Lona og Henriks indlæg d. 1-8-2016, vil jeg lige prøve at kommentere dette med min egen personlige mening.

Kloakeringen er jo politisk besluttet (Christiansborg), og gælder hele landet.
De steder som ikke vil blive berørt af dette, er hovedsageligt små og meget vanskelige områder såsom: Christiansø-Hjelm-Æbelø etc. etc.
De nævnte steder er dog ingen garanti for at det passer på disse steder, men blot nævnt som eksempler.

For ca. 1 uge siden talte jeg med en tidligere kollega som er bosiddende inde i Virklund.

Han sagde jo sådan set noget som lød rigtig i mine ører.

"Carsten ! Hvornår kommer de første algeproblemer ? Jo. Når bønderne kører gylle ud på markerne i maj måned".

Sidste år bad jeg om aktindsigt hos kommunen m.h.t. hvad der var op og ned i denne sag vedr. Thorsøs beskaffenhed.

Formanden for Silkeborg Forsyning skriver da til byens borgmester og formand for tek. udvalg, at sommerhusområdet står for ca. 10% af fosforudlednin gen i søen (og spørg mig ikke hvordan man udregner dette tal).

Men hvor kommer så de sidste ca. 90% fra ?

Jeg må desværre nok sige, at jeg ikke er af den overbevisning, at med kloakeringen af Vesterlund vil forholdene i Thorsø blive bedre.
Der skal "andre boller på suppen" såsom kig på landbruget.

Men som om at kommunens miljøfolk her på det sidste nu kun hovedsageligt går efter sommerhusområdet jævnfør div. artikler i MJA.

Vesterlund har jo dog trods alt ligget der i snart 100 år uden nævneværdige miljøproblemer. Og ja: Der er blevet flere helårsbeboelser og vaskemaskiner etc. etc.

Så når kloakeringen engang i 2018 er overstået og problemet med Thorsøs vandkvalitet MÅSKE ? er blevet voldsomt forbedret, vil jeg da selvfølgelig blive glad.
Men jeg tvivler desværre.

mvh

Carsten

Vedr. Thorsøens blågrønalger og kloakering, 01.08.2016

I det netop udsendte generalforsamlingsreferat 2016 nævnes det at projekteringsfasen af kloakering af Vesterlundområdet er påbegyndt og at selve kloakeringen udføres i 2017-2018.

I forbindelse hermed, udtrykker Bestyrelsen håb om, at kloakeringen på sigt vil bidrage til at mindske problemerne med blågrønalger i Thorsø.

I en artikel (Midtjyllands Avis 3. juni 2016) skrives der, at: ”Sommerhusområdet Vesterlund er identificeret som en væsentlig kilde til næringsstoffer, da sommerhusområdet nedsiver utilstrækkeligt renset spildevand, som kan ende i søen”.

Da grønalgeproblematikken var oppe og vende i 2015 var der ingen påviselighed af det forhold at sommerhusområdet skulle være synderen. Formanden gik via dagspressen endog kraftigt i mod beskyldningerne. Ej heller har de tidligere målinger - om end de ikke er opdaterede - indikeret at Vesterlunds eventuelle udledninger er skyld i algeopblomstringen.

Hvad er egentligt op og ned i denne sag? Er det i skrivende stund påvist at Vesterlund sommerhusområdet er skyld i eller har andel i den årligt tilbagende algeopblomstring i Thorsøen? Eller ej?

Såfremt der siver utilstrækkeligt renset spildevand fra Vesterlund. Hvorfra og i hvor store mængder?

Silkeborg Kommune kontaktede for år tilbage områdets ejere for at få kortlagt hver enkelt parcels spildevandssystem så der eksisterer præcise aflednings- og belastningsdata for området.

I forbindelse med kloakering pålægges hver enkelt parcelejer betydelige etableringsudgifter. Da kloakeringen begrundes med henvisning til Thorsøens problemer har vi som ejerer krav på at få belyst og dokumenteret sammenhængen. Skulle en bekostelig kloakering af sommerhusområdet ikke have effekt i forhold til søens vandkvalitet vil det være en fejlinvestering af rang.

Ydemere mister man kostbar tid med at finde frem til den rette årsag og sammenhængen af det komplicerede økosystem.

Som bekendt forkommer algeopblomstring naturligt under optimale lys-, temperatur- og næringsforhold om foråret og sommeren i Thorsøen. Kraftige opblomstringer som vi har oplevet de senere år skyldes store tilledninger af kvælstof og fosfor. Primært fra landbrugsarealer. Også spildevand kan have indflydelse på problemet.

Men er Vesterlund vitterligt miljøsvinet?

Lona & Henrik - 216

Carsten Friis Fischer, 17.05.2016

Kære Chalotte

Allerførst vil jeg sige, at vi er da kede af at høre at du ikke er glad for det som er sket på foreningsgrunden ved siden af din grund.

Du er ikke gået glip af noget information vedr. træfældningen på foreningsgrunden eller andre steder i området derude da det ikke har være offentliggjort.
Man kan så diskutere om du som nærmeste nabo til foreningsgrunden burde have haft besked om fældningen af træerne da det jo har gjort en hvis forandring af din grund.
Så det vil vi i bestyrelsen jo så være opmærksom på næste gang der bliver iværksat et større projekt af den ene eller den anden art.
Det er så ikke noget jeg kan love dig da man jo må formode at da vi er en valgt bestyrelse af foreningens medlemmer, forventes der at vi handler som bestyrelse til alle medlemmernes gavn eller tilfredshed.
Muligheden for at vi er valgt fordi ingen andre gider eller bare ikke vil, er absolut også tilstede :-)

Jeg kan så oplyse dig, at de 3 store træer som blev fældet over imod dig ikke havde det så godt. 2 af dem var gået ud i toppen. Og den sidste har vel ikke været for køn at kigge på når de 2 andre forsvandt.

Men jeg kan så trøste dig med, at med den fart som alle buske og træer har ude i vores område vil I snart være mindre åbne til festpladsen end I lige er pt.

Og med sådan en udtyndning som foregik på foreningsgrunden, kan det jo ikke undgåes at der lige i den første tid vil se lidt åbent ud.

Tilsyneladende er folk generelt tilfreds med det som er sket på fællesgrunden. Og luft er der jo trods alt kommet til området der måske var ved at være lidt indeklemt.
Jeg har også lige svaret dig privat med nogle andre spørgsmål som du havde.

mvh

Carsten
Bestyrelsen

Chalotte Stecher. Nr 138, 17.05.2016

Jeg er så skrækkeligt ked af, at de tre store graner på nabogrunden ( fællesgrunden) er blevet fældet uden jeg vidste noget og havde mulighed for at reagere. Er jeg mon gået glip af noget information om det? Min søster får mailbeskeder fra foreningen (Idet hun er bobestyrer på nr 125), men jeg får ingen mails og ville VIRKELIG gerne have kendt de planer om træfældning, som har ændret min grund rigtigt meget. Mvh Chalotte Stecher

Hans Ringgaard - nr. 206, 05.12.2014

"Projekt Aktiv naturpleje i Vesterlund" er et rigtig godt initiativ og fin inspiration til at pleje området til fælles glæde for os alle. Specielt her om efteråret, hvor løvet er væk, kan man se det unikke oprindelige landskab med høje, kløfter og slugter, udsigter m.v., som vil blive meget mere synlig ved at en gang "aktiv naturpleje".

Solveig & Ib - nr. 133, 20.06.2014

Kære Elsebeth & Hans

I år slipper i ikke for os. Vi er klar lørdag 26/7.

mvh Solveig & Ib

Hans Ringgaard - nr. 206, 14.06.2014

Thorsø atter ren, jf. link til mja.dk

http://mja.dk/artikel/thorser-atter-ren

En rigtig god nyhed fra Midtjyllands avis i dag.

mvh

Hans

Elsebeth & Hans Ringgaard - nr. 206, 08.06.2014

Kære Vesterlundere

På "utallige opfordringer" laver vi også en fælles vandretur i år.
Sidste år var vi nogle, som gik "søen rundt". I år vil vi udforske Vesterskoven og bestige et par "høje og bænke".
Så sæt et STORT kryds i kalenderen LØRDAG DEN 26. JULI 2014- klokken 13.30 - ca. 16.30.

Venlige Pinsehilsener

Elsebeth & Hans

Nr. 206.

Carsten Friis Fischer, 09.03.2014

EFTERLYSNING !

Hvis nogle af Grundejerforeningens medlemmer skulle ligge inde med oplysninger om personen som i 1950`erne og 1960`erne huserede i vores sommerhusområde og gik under navnene "Den langhårede" eller "Skovmanden" og velsagtens var en eneboer som holdte til i bl.a. vores område og skovene her omkring, vil jeg meget gerne modtage oplysninger fra jer på carsten.fischer@webspeed.dk

mvh

Carsten Fischer

Carsten Friis Fischer, 22.02.2014

Hej allesammen

Det går fremad med indhentninger af fotos af tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Idag mangler vi kun følgende:

1.
Peter Christian Ingwersen
1868-1938
Han var foreningens 1. formand.
Dør i 1938 i Svejbæk, Silkeborg.
Efterkommere skal muligvis findes i USA.

2.
Carl Thyco Madsen
1879- efter 1958
Var ansat ved DSB Centralværkstederne i Århus.

3.
Mich. Rasmussen
1866- ca. 1962
Var ligeledes ansat ved DSB Centralværkstederne i Århus.

4.
Georg Victor Carl Thomas
1878-1959
Overretssagfører i København

5.
Martin Jensen Gasberg
1866-1939
Sagfører i Rudkøbing og København.

6.
Harald Emil Olsen
1884- efter 1946
Bankbestyrer i København.

7.
Poul Carl Aage Madsen
1883-1923
Overretssagfører på Frederiksberg, København.
Denne person er jo ham som købte området til udstykning.

Så hvis nogle af medlemmerne eller for den sags skyld personer som tilfældigvis kigger på disse sider, skulle ligge inde med oplysninger på disse personer, vil jeg meget gerne modtage en mail fra jer.

mvh

Carsten Fischer
Vesterlund Grundejerforening
carsten.fischer@webspeed.dk

Bente Hjorth Madsen, 17.11.2013 (17:34:08)

Hej! Bog-bytte-biksen har fået en donation på mindst 50 nye bøger fra samme ejer. Det betyder,at der er en hel hylde til højre med indbundne bøger i samme format, en del krimiforfattere. Jeg har afleveret et par poser af de "gamle" bøger i genbrugsbutik for nu er der stor udskiftning. Kig ind og behold gerne - der kommer flere ind end ud.
Hilsen Bibliotekaren
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk